Member Log
아이디/비밀번호 찾기 | 회원가입
ID저장
 
HOME > 상품 상세보기 : 각재 - 편백(히노끼)
현재위치 : Home > 각재

소송   미송   뉴송   라왕   특수목   낙송/잣나무   구조재,원목판재(인테리어/가구용)   편백(히노끼)   철도침목(고재)  


         
편백(히노끼)

규격 가격 수량 비고
 * 히노끼(편백)루바 * 0원/   
  ~ 유절 ~ 0원/   
 편백 10t*100*2,400(유절) 0원/(8EA/box)   (1.92㎡)
 편백 10t*100*3,600(유절) 0원/(8EA/box)   (2.88㎡)
 편백 10t*100*3,900(유절) 0원/(8EA/box)   (3.12㎡)
 ~ 유절압축(열압) ~ 0원/   
 편백 10t*100*2,400(유절/압축) 0원/(8EA/box)   (1.92㎡)
 편백 10t*100*3,600(유절/압축) 0원/(8EA/box)   (2.88㎡)
 편백 10t*100*3,900(유절/압축) 0원/(8EA/box)   (3.12㎡)
 ~ 무절 ~ 0원/   
 편백 10t*100*2,400(무절) 0원/(8EA/box)   (1.92㎡)
 편백 10t*100*2,900(무절) 0원/(8EA/box)   (2.32㎡)
 편백 10t*100*3,000(무절) 0원/(8EA/box)   (2.40㎡)
 편백 10t*100*3,600(무절) 0원/(8EA/box)   (2.88㎡)
 ------------------------------------- 0원/   
 * 히노끼 판재/각재 * 0원/   
 판재 19t*89*2,400(유절) 0원/EA   KD S4S
 판재 24t*135*2,400(유절) 0원/EA   KD S4S
 판재 24t*148*2,400(유절) 0원/EA   KD S4S
 판재 19t*89*3,000(유절) 0원/EA   KD S4S
 판재 38t*89*3,000(유절) 0원/EA   KD S4S
 판재 20t*120*3,000(유절) 0원/EA   KD S4S
 판재 30t*120*3,000(유절) 0원/EA   KD S4S
 판재 20t*140*3,000(유절) 0원/EA   KD S4S
 판재 38t*140*3,000(유절) 0원/EA   KD S4S
 판재 24t*150*3,000(유절) 0원/EA   KD S4S
 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0원/   
 각재 50t*50*3,000(유절) 0원/EA   KD S4S
 각재 70t*70*3,000(유절) 0원/EA   KD S4S
 각재 90t*90*3,000(유절) 0원/EA   KD S4S
 각재 105t*105*3,000(유절) 0원/EA   KD S4S
 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0원/   
 판재 19t*89*3,000무절(1면) 0원/EA   KD S4S
 판재 38t*89*3,000무절(1면) 0원/EA   KD S4S
 판재 20t*120*3,000무절(1면) 0원/EA   KD S4S
 판재 30t*120*3,000무절(1면) 0원/EA   KD S4S
 판재 20t*140*3,000무절(1면) 0원/EA   KD S4S
 판재 38t*140*3,000무절(1면) 0원/EA   KD S4S
 판재 24t*150*3,000무절(1면) 0원/EA   KD S4S
 판재 30t*105*3,000무절(1면) 0원/EA   KD S4S
 판재 30t*180*3,000무절(1면) 0원/EA   KD S4S
 --------------------------------------- 0원/   
 * 히노끼 집성판재 * 0원/   
 집성판재(유절) 12t*1,220*2,440(S,F/J) 0원/EA   
 집성판재(유절) 15t*1,220*2,440(S,F/J) 0원/EA   
 집성판재(유절) 18t*1,220*2,440(S,F/J) 0원/EA   
 집성판재(유절) 24t*1,220*2,440(S,F/J) 0원/EA   
 집성판재(유절) 30t*1,220*2,440(S,F/J) 0원/EA   
 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0원/   
 집성판재(유절) 12t*1,220*2,440(SOLID) 0원/EA   
 집성판재(유절) 15t*1,220*2,440(SOLID) 0원/EA   
 집성판재(유절) 18t*1,220*2,440(SOLID) 0원/EA   
 집성판재(유절) 24t*1,220*2,440(SOLID) 0원/EA   
 집성판재(유절) 30t*1,220*2,440(SOLID) 0원/EA   
 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0원/   
 집성판재(무절) 12t*1,220*2,440(S,F/J) 0원/EA   
 집성판재(무절) 15t*1,220*2,440(S,F/J) 0원/EA   
 집성판재(무절) 18t*1,220*2,440(S,F/J) 0원/EA   
 집성판재(무절) 24t*1,220*2,440(S,F/J) 0원/EA   
 집성판재(무절) 30t*1,220*2,440(S,F/J) 0원/EA   
 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0원/   
 집성판재(무절) 18t*1,220*2,440(SOLID) 0원/EA   
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 0원/   
 핸드레일(타원형) 70x40x3600 0원/EA   하부홈50x4t
     

* 히노끼루바(유절/유절(열압)/무절)

10t*100*2,400/3,600/3,900* 히노끼루바(유절)* 히노끼 판재/각재(유절/1면 무절)#편백 #편백루바 #히노끼 #히노끼루바 #히노끼판재 #인테리어마감재 #히노끼무절루바 #히노끼유절루바 #히노끼열코팅 #히노끼압축루바 #피톤치드 #아토피 #사우나재 #히노끼각재 #hinoki #편백가구재 #편백몰딩 #편백걸레받이 #히노끼루바마감 #편백향 #일본산히노끼 #히노끼핸드레일 #비에스코리아
비에스코리아 사업자번호: 137-13-76933 | 통신판매업신고 : 제2013-인천서구-0326호
전화번호: 032)564-1883 팩스: 032)564-1884 E-mail :bsplywood@naver.com
주소: 인천 서구 청마로34번길 22-1(당하동 956-4)
Copyright ⓒ 비에스코리아 All rights reserved.